กิจกรรมมูลนิธิฯ ในรอบปี 2532

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น ๑ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๓๒

จุดประสงค์ในการจัดงาน คือ

๑. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ พระบรมราชชนก

๒. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

๓. เพื่อเป็นการหาทุนสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ตามประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป

ในการจัดงานครั้งนี้ พลเอกนวล จันทร์ตรี เป็นประธานกรรมการจัดงาน แพทย์หญิง หม่อมเจ้าพันธุ์ วโรภาส

เศวตรุนทร์ เป็นรองประธานจัดงาน และได้ทูลเชิญ หม่อมเจ้าหญิงพันธุ์สวลี กิติยากร

ผู้แทนพระองค์เปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ พระบรมราชชนก และในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๒

ซึ่งเป็นทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิฯ และได้กราบทูลอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธานรับผ้าป่าสามัคคี ที่ศาลาชัยสินธพ

วัดปทุมวนาราม การจัดงานเทิดพระเกียรติและทอดผ้าป่าสามัคคี ได้เงินเป็นจำนวน ๑,๕๔๒,๘๒๖ บาท

(หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือ

ด้านการศาสนา การศึกษา การสาธารณสุข และผู้ประสบวาตภัยภาคใต้

๑. ถวายบำรุงวัดปทุมวนาราม เป็นจำนวนเงิน ๒๓๗,๓๘๐ บาท

(สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๒. มอบเป็นทุนอาหารกลางวันและเป็นค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนวัดปทุมวนาราม เป็นจำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐

บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๓. มอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ประจำตึก ภ.ป.ร. เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๔. มอบให้คณะทันตแพทย์ เพื่อสมทบทุนสร้างตึกอนุสรณ์ ๕๐ ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕. บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

และในงานมูลนิธิฯ ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการคุณต่อมูลนิธิฯ เป็นจำนวน ๑๗ ท่าน

นอกจากนั้นคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้าถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช

เนื่องในวโรกาสที่ทรงสถาปนา ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

และถวายพระพรเนื่องในวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่วังสระปทุม

๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ คณะกรรมการและอนุกรรมการมูลนิธิฯ ยังได้ไปถวายพวงมาลาที่

พระสถูปบรรจุพระสรีรังคารสมเด็จฯ พระบรมราชชนก ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัดปทุมวนาราม และไปวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์ที่โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๒

นอกจากนั้น คณะกรรมการและอนุกรรมการมูลนิธิฯ ได้ไปถวายพวงมาลาสักการะที่พระราชานุสาวรีย์

พระบรมรูปทรงม้า ในวันปิยะมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๒ ท่านประธาน

ท่านรองประธานกรรมการบริหาร ตลอดทั้งคณะอนุกรรมการมูลนิธิฯ ทุกท่าน ต่างก็ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์

ที่จะน้อมมาซึ่งประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณ

เจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระบรมราชชนก ผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่งอย่างเต็มความสามารถ แม้สมเด็จฯ

พระบรมราชชนกพระองค์นั้น จะเสด็จทิวงคต ครบ ๖๐ ปี แล้วก็ตาม พระคุณความดีของพระองค์นั้น

ยังปรากฏอยู่ในความสำนึก และความทรงจำของปวงชนชาวไทยตลอดไปไม่รู้สิ้น ทางมูลนิธิฯ

และวัดปทุมวนาราม จึงหวังในความกรุณาจากท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย คงจะให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือให้มูลนิธิฯ นี้

ดำเนินไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ