กิจกรรมมูลนิธิฯ ในรอบปี 2545

๑. งานรักษาพยาบาล

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรม ๓ ครั้ง คือ.-

๑. วันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๔๕ ที่ จ.อำนาจเจริญ

๒. วันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

๓. วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน–๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์


๒. งานการศึกษา

๒.๑ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ณ แกรนด์ฮอล ชั้น ๑ สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์

ระหว่างวันที่ ๑๒–๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ ในหัวข้อเรื่อง “พระปรีชาสามารถด้านศิลปะ”

๒.๒ มอบรางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่นและประกาศเกียรติคุณประจำปี ๒๕๔๕ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษาแพทย์ จำนวน ๓ ทุน ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๒.๔ จัดพิมพ์หนังสือรู้เรื่องโรค จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม ราคา ๔๙๐,๐๐๐ บาท

๒.๕ จัดพิมพ์หนังสือเทิดพระเกียรติ จำนวน ๖๐๐ เล่ม ราคา ๗๓,๐๐๐ บาท

๒.๖ จัดพิมพ์หนังสือมหิตลปูชา จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม ราคา ๓๙๔,๐๐๐ บาท

๒.๗ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือรู้เรื่องโรค จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิ พอ.สว. และประชาชนทั่วไป


๓. งานด้านศาสนา

๓.๑ จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อน้อมเกล้าฯ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

๓.๒ จัดงานวันมหิดล

  • ถวายพวงมาลาเพื่อเป็นราชสักการะและรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสรีรางคาร บริเวณวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
  • ถวายพวงมาลาเพื่อเป็นราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศิริราช

๓.๓ บำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ ครบ ๑๐๒ ปี


๔. งานด้านสาธารณกุศล

๔.๑ ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ จัดทำถุงยังชีพช่วยอุทกภัย จำนวน ๑๐๐ ถุง งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

๔.๓ บริจาคเงินร่วมสมทบกับคณะธรรมยุต เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดจากน้ำท่วม จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท