กิจกรรมมูลนิธิฯ ในรอบปี 2546

๑. งานรักษาพยาบาล

๑.๑ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ และอนุมัติให้ใช้งบประมาณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีแผนการดำเนินงานตามแนวทางที่ได้ปฏิบัติมาแล้ว


๒. งานการศึกษา

๒.๑ จัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติ เนื่องในการจัดนิทรรศการ ปี ๒๕๔๕ โดยนำเนื้อหาจากการจัดนิทรรศการมาทำเป็นหนังสือ ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ ศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์และอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการ

๒.๒ จัดทำเว็บไซต์และแนวทางในการประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ โดยมีข้อมูลของมูลนิธิฯ รายนามผู้บริจาคและตั้งทุนเนื้อหาของนิทรรศการที่ทางมูลนิธิฯ จัดทำขึ้น โดยมีการสงวนลิขสิทธิ์ไว้ด้วย

๒.๓ จัดกิจกรรมหาทุน โดยที่ประชุมอนุมัติให้ขายหนังสือมหิตลปูชา ในราคาเล่มละ ๔๕๐ บาท แจกให้ฟรีกับผู้ที่บริจาคตั้งทุนตั้งแต่ ๑,๕๐๐ บาท ขึ้นไป พร้อมให้ทำกล่องรับบริจาคได้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล เป็นต้น

๒.๔ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ใน วันที่ ๑๑ - ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ ณ ที่สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ ๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ

๒.๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานและมอบทุนการศึกษา แก่นิสิตนักศึกษาที่ยากจน จำนวน ๓ ทุน ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท

๒.๖ มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแพทย์ดีเด่น จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับ นพ.กฤฏา วุฒิการณ์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหานครเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๔๖

๒.๗ มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ – สามเณร วัดปทุมวนารามโดยได้พิจารณาตามข้อกำหนดในระเบียบของมูลนิธิฯถวายแด่พระมหาถาวร เขมปญโญ จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท


๓. งานด้านศาสนา

๓.๑ จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อน้อมเกล้าฯ อุทิศเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖

๓.๒ จัดงานวันมหิดล ถวายพวงมาลาเพื่อเป็นราชสักการะ และรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ณ พระสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

๓.๓ ถวายพวงมาลาเพื่อเป็นราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช

๓.๔ บำเพ็ญพระราชกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ ครบ ๑๐๔ ปี ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร


๔. งานด้านสาธารณกุศล

๔.๑ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ ครบ ๔๙ พรรษา

๔.๒ จัดบรรพชาพระภิกษุ – สามเณร จำนวน ๔๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๔๙ พรรษา ณ วัดปทุมวนาราม

๔.๓ เข้าเฝ้าถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

๔.๔ เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

๔.๕ เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

๔.๖ จัดทำถุงยังชีพ (ถุงผ้าลายดิบ มีชื่อและตรามูลนิธิฯ สีฟ้าสกรีนที่ข้างถุง) เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสพภัยธรรมชาติ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ทั้งนี้ให้พิจารณาตามสถานการณ์ และตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี.

๔.๗ บำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จย่า เนื่องในวโรกาสครบรอบวันราชสมภพ ครบ ๑๐๓ ปี ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร