กิจกรรมมูลนิธิฯ ในรอบปี 2547

มูลนิธิฯจัดโครงการเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก หลายโครงการดังต่อไปนี้

๑. งานด้านรักษาพยาบาล

๑.๑ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อการรักษาพยาบาลตาต้อกระจก

๒. งานด้านการศึกษา

๒.๑ รวบรวมเนื้อหาสำหรับนิทรรศการ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติมี ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็นผู้ดำเนินการ

๒.๒ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกองทัพเรือ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๑ สยามดิสคัฟเวอรี่ ในหัวข้อ “สมเด็จพระบรมราชชนกกับการทหารเรือ” ระหว่างวันที่ ๑๐-๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗

๒.๓ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทรงเป็นประธานเพื่อทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ให้แก่ แพทย์หญิงนันทพร จิตขจรวานิช จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

๒.๔ มูลนิธิฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดสรรทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ จำนวน ๖๐ ทุน ๆ ละ ๕๐,๐๐๐.- บาท ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ โดยสถาบันผู้รับทุนต้องสนับสนุนเงินทุนสมทบอีกทุนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท

๒.๕ ปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาที่รับทุน ๖๐ ทุน ณ ศาลาชัยสินธพ วัดปทุมวนาราม ในวันที่กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

๒.๖ มอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษาแพทย์นพมาศ ถาธัญ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เมื่อจบการศึกษาจะกลับไปเป็นแพทย์ในภูมิลำเนาของตน เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่อไป

๓. งานด้านศาสนา

๓.๑ จัดทำโครงการสืบสานพระพุทธศาสนาพัฒนาศักยภาพศาสนทายาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา โดยให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร ๑๖ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท ให้ศึกษาระดับปริญญาตรี

๓.๒ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกามาประดิษฐาน ณ วัดปทุมวนาราม ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ถึง ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกอบพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ

๓.๓ ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา-อุปสมบทพระภิกษุสามเณร จำนวน ๗๒ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา

๓.๔ คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะบุคคลและองค์กรต่างๆ ถวายพวงมาลา ณ พระสถูปเจดีย์วัดปทุมวนารามราชวรวิหารวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

๓.๕ มอบทุนการศึกษาห้แก่พระมหาถาวร เขมปญฺโญ พระภิกษุวัดปทุมวนาราม ให้ศึกษาในระดับปริญญาโท ๑ ทุน โดยพิจารณาจากข้อกำหนดในระเบียบของมูลนิธิฯ

๔. งานด้านสาธารณกุศล

๔.๑ จัดทำถุงยังชีพ ๒๐๐ ถุง (ถุงผ้าลายดิบ มีชื่อและตรามูลนิธิฯ สีฟ้า สกรีนที่ข้างถุง) เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจาก “สึนามิ” ใน ๖ จังหวัด ภาคใต้ ในระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ – ๓ มกราคม ๒๕๔๘

๔.๒ เป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ประวัติพระราชวรคุณ (สายหยุด ปญฺญาสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม องค์ที่ ๗ และเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จำนวนเงิน ๑๒๔,๐๐๐.- บาท

๔.๓ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระราชวรคุณ (สายหยุด ปญฺญาสาโร) ในระหว่างวันที่ ๑๘—?????? พฤศจิกายน ๒๕๔๗

๔.๔ มอบหนังสือรู้เรื่องโรค จำนวน ๘๐๐ เล่ม มูลค่า ๘๐,๐๐๐.- บาท ถวายเนื่องในวันพระราชทานเพลิงศพพระราชวรคุณ (สายหยุด ปญฺญาสาโร) วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๘ ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

๔.๕ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือเรื่องการประกาศกำหนดรายชื่อนิติบุคคลในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๘ มาตรา ๔ ออกประกาศกำหนดให้ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นนิติบุคคลที่ส่วนราชการสามารถรับรองผลงานของผู้กระทำความดีต่อมูลนิธิฯ ได้ และเป็นนิติบุคคลที่สามารถออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์สิน เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ และได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๑๗ง วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ แล้ว

๔.๖ จัดตั้งกองทุน ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๔.๗ บำเพ็ญการกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี