กิจกรรมมูลนิธิฯ ในรอบปี 2548

งานรักษาพยาบาล

๔ พ.ย. ๔๘
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว.ในปี ๒๕๔๘ และอนุมัติให้ใช้งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีแผนการดำเนินงานตามแนวที่ปฏิบัติมาแล้ว


งานการศึกษา

๑๒ ก.ย.๔๘
 • สนับสนุนเนื้อหาสำหรับนิทรรศการ ปี พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ มีศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็นผู้ดำเนินการ
 • มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสยามดิสคัฟเวอรี่ ได้จัด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ แกรนด์ฮอล์ ชั้น ๑ สยามดิสคัฟเวอรี่ ในหัวข้อ “สมเด็จพระบรมราชชนก กับมหาวิทยาลัยไทย” ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๕ กันยายน ๒๕๔๘
 • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงสงขลานราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทรงเป็นประธานเพื่อทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ นายพิเชฐ เติมสารทรัพย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี ฯพณฯศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธาน และพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ผู้รับทุนของโครงการทุนการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย์ จำนวน ๖๐ ทุนๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
 • มูลนิธิฯร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)จัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปีการศึกษา ๒๕๔๗- ๒๕๔๘ แก่นิสิตแพทย์ทั่วประเทศ จำนวน ๖๐ ทุนๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยสถาบันผู้รับทุนต้องสนับสนุนเงินทุนสมทบอีกทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) สถาบันที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาดังกล่าว มีทั้งหมด ๘ สถาบัน ดังต่อไปนี้.-

๑. คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๑ ทุน

๒. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๑๐ ทุน

๓. คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๘ ทุน

๔. คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๗ ทุน

๕. คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๖ ทุน

๖. คณะแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ๖ ทุน

๗. คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ๘ ทุน

๘. คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ๕ ทุน

 • จัดประชุมนิเทศนิสิตนักศึกษาที่รับทุน ๖๐ ทุน ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๔๘
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาที่รับทุน ๖๐ ทุน ณ ศาลาชัยสินธพ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘
 • มอบทุนการศึกษา จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)ให้กับนักศึกษาแพทย์นางสาวนพมาศ ถาธัญ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบทเมื่อจบการศึกษาจะกลับไปทำงานในภูมิลำเนาของตน เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่อไป


งานด้านศาสนา

พ.ค. ๒๕๔๗ - พ.ศ. ๒๕๔๘
 • มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จัดทำโครงการสืบสานพระพุทธศาสนาพัฒนาศักยภาพศาสนทายาท โดยให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ๑๖ ทุนๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)โดยให้ศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะบุคคลและองค์กรต่างๆถวายพวงมาลา ณ พระสถูปเจดีย์ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลา - ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 • เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจากประเทศศรีลังกามาประดิษฐาน ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ - ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘ และประกอบพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ
 • มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว. บำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
 • มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรวัดปทุมวนาราม ศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุน ให้กับพระมหาถาวร เขมปญฺโญ โดยพิจารณาจากข้อกำหนดในระเบียบของมูลนิธิฯงานด้านสาธารณกุศล

๒๖ ธ.ค.๔๗ -๓ ม.ค. ๔๘
 • จัดทำถุงยังชีพ ๒๐๐ ถุง (ถุงผ้าลายดิบ มีชื่อและ ตรามูลนิธิฯ สีฟ้าสกรีนที่ข้างถุง) เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจาก “สึนามิ” ทางภาคใต้ ๖ จังหวัด ในระหว่างวันที่ ๒๖-๓ มกราคม ๒๕๔๘
 • เป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ประวัติพระราชวรคุณ (สายหยุด ปญฺญาสาโร ) อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม องค์ที่ ๗ และเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จำนวนเงิน ๑๒๔,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 • มอบหนังสือรู้เรื่องโรค จำนวน ๘๐๐ เล่ม คิดเป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) ถวายเนื่องในวันพระราชทานเพลิงศพ พระราชวรคุณ (สายหยุด ปญฺญาสาโร ) วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๔๗ ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 • ดำเนินการให้มูลนิธิฯได้รับประกาศเป็นนิติบุคคลที่ส่วนราชการสามารถรับรองผลงานของผู้กระทำความดีต่อมูลนิธิฯ ได้ ด้วยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือเรื่อง การประกาศกำหนดรายชื่อนิติบุคคล ในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา ๔ ออกประกาศกำหนดให้ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเป็นนิติบุคคลที่สามารถออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์สินเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๑๗ง วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ แล้ว
 • จัดตั้งกองทุน ๒๐๐ ปีสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔)
 • ถวายพวงมาลาเพื่อเป็นการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๘