กิจกรรมมูลนิธิฯ ในรอบปี 2549

งานรักษาพยาบาล

 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว.

ในปี ๒๕๔๘ และอนุมัติให้ใช้งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

โดยมีแผนการดำเนินงานตามแนวที่ปฏิบัติมาแล้ว


งานการศึกษา

 • สนับสนุนเนื้อหาสำหรับนิทรรศการ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ มีศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็นผู้ดำเนินการ
 • มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกองทัพเรือ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ แกรนด์ฮอล์ ชั้น ๑ สยามดิสคัฟเวอรี่ ในหัวข้อ “สมเด็จพระบรมราชชนกกับการต่างประเทศ ” ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๐ กันยายน
 • สมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทรงเป็นประธานเพื่อทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ นายแพทย์พีร์ เหมะรัชตะจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี ฯพณฯศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานและพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ผู้รับทุนของโครงการทุนการศึกษานิสิตนักศึกษาแพทย์ จำนวน ๖๐ ทุนๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
 • มูลนิธิฯร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดสรรทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ จำนวน ๖๐ ทุนๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยสถาบันผู้รับทุนต้องสนับสนุนเงินทุนสมทบอีกทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาทสถาบันที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาดังกล่าว มีทั้งหมด ๑๑ สถาบัน จำนวน ๖๐ ทุน มีดังต่อไปนี้

๑. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๗ ทุน

๒. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑๐ ทุน

๓. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๗ ทุน

๔.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๘ ทุน

๕. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๓ ทุน

๖. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๕ ทุน

๗. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน ๔ ทุน

๘. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน ๖ ทุน

๙. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จำนวน ๓ ทุน

๑๐. วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล จำนวน ๒ ทุน

๑๑. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๕ ทุน

 • ปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาที่รับทุน ๖๐ ทุน ณ ศาลาชัยสินธพ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
 • ปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาที่รับทุน ๖๐ ทุน ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
 • มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ นางสาวนพมาศ ถาธัญ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนักศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเมื่อจบการศึกษาจะกลับไปทำงานในภูมิลำเนาของตน เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่อไป


งานด้านศาสนา

 • จัดทำโครงการสืบสานพระพุทธศาสนาพัฒนาศักยภาพศาสนทายาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา โดยให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่ พระภิกษสามเณร ๑๖ ทุนๆละ ๑๐,๐๐๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ให้ศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • รับเสด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ และถวายพวงมาลา เนื่องในวันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปีในวันมหิดลที่บริเวณพระสถูปเจดีย์วัดปทุมวนาราม
 • จัดทำโครงการศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระพี่นางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชินีนาถ บรรพชาพระภิกษุ ณ วัดปทุมวนาราม
 • มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรวัดปทุมวนาราม ศึกษาในระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก จำนวน ๓ ทุน ได้แก่

๑. ปริญญาเอก ๑ ทุน ได้แก่

-พระมหาภักดี มหพฺพโล

๒. ปริญญาโท ๒ ทุน ได้แก่

- พระสุรสิทธิ์ วิสารโท

- พระมหาวิชาญ ธมมฺปญฺโญ


งานด้านสาธารณกุศล

 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. ในปี ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. รพ.สุราษฏรธานี จำนวน ๓๒ ราย เป็นจำนวนเงิน ๓๒,๒๐๐ บาท

๒. รพ.เพชรบูรณ์ จำนวน ๑๖๔ ราย เป็นจำนวนเงิน ๑๖๔,๐๐๐ บาท

๓. รพ.พังงา จำนวน ๑๐๔ ราย เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. รพ.ยโสธร จำนวน ๑๕๐ ราย เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๒.รพ.ศรีสะเกษ จำนวน ๑๕๐ ราย เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐ ราย รายๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท

 • จัดงานวางพวงมาลาถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระรูปโรงพยาบาลศิริราช
 • จัดวางพวงมาลาถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ พระสถูปเจดีย์ วัดปทุมวนาราม ราชวิหาร
 • เป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี