กิจกรรมมูลนิธิฯ ในรอบปี 2550

งานรักษาพยาบาล

 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. ในปี ๒๕๕๐ และอนุมัติให้ใช้งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมีแผนการดำเนินงานตามแนวที่ปฏิบัติคือกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช


งานการศึกษา

 • สนับสนุนเนื้อหาสำหรับนิทรรศการ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็นผู้ดำเนินการ
 • มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลิฟวิ่งฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในหัวข้อ “ สมเด็จฯ พระบรมราชชนก กับ การแพทย์ ” ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐
 • สมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทรงเป็นประธานเพื่อทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณบัณฑิตแพทย์ดีเด่น ๑ รางวัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่

แพทย์หญิง จาริญญ์ จินดาประเสริฐ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี.-

ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานกรรมการตัดสิน

พระเทพปัญญามุนี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นกรรมการตัดสิน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา เป็นกรรมการตัดสิน

พลอากาศโท นายแพทย์อภิชาติ โกยสุขโข นายกแพทยสภาแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการตัดสิน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการตัดสิน

 • มูลนิธิฯ ขอพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจการมูลนิธิฯ ๖ คน ดังนี้.-

๑. พญ.นิญาดา นาคสุข คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

๒. นพ.ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. นพ.ยิ่งยง ประดับไทย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

๔. นพ.กานต์ เวชอภิกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๕. พญ.พัชรีย์ ฐาปนกุลศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

๖. พญ.ดวงนภา รุ่งพิบูลย์โสภิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • มูลนิธิฯ ขอพระราชทานรางวัลที่ระลึก ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ผู้ให้การสนับสนุนกิจการ

มูลนิธิฯ ๖ สถาบัน ดังนี้.-

๑. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

๒. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

๔. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๕. คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

๖. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • มูลนิธิฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดสรรทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ จำนวน ๓๑ ทุนๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยสถาบันผู้รับทุนต้องสนับสนุนเงินทุนสมทบอีกทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท สถาบันที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา มีทั้งหมด ๑๐ สถาบัน มีดังต่อไปนี้.-

๑. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๔ ทุน

๒. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑ ทุน

๓. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๓ ทุน

๔. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๖ ทุน

๕. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๒ ทุน

๖. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๓ ทุน

๗. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน ๔ ทุน

๘. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน ๖ ทุน

๙. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า จำนวน ๓ ทุน

๑๐. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จำนวน ๒ ทุน

 • มูลนิธิฯ ขอพระราชทานรางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ แพทย์หญิงกุลธิดา รักษ์ศีลขันธ์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี, เป็นประธานกรรมการตัดสิน

พระเทพปัญญามุนี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ, เป็นกรรมการตัดสิน

ศ.พิเศษ ท่านผู้หญิงเพชรา เตชะกัมพุช ผู้ทรงคุณวุฒิ, เป็นกรรมการตัดสิน

ศ.พิเศษ พล.ท.พิศาล เทพสิทธา นายกทันตแพทยสภา, นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย, เป็นกรรมการตัดสิน

ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ผู้ทรงคุณวุฒิ, เป็นกรรมการตัดสิน

 • มูลนิธิฯ ขอพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ ทันตแพทย์ ผู้ให้การสนับสนุนกิจการมูลนิธิฯ ๗ มหาวิทยาลัย ดังนี้.-

๑. ทพญ.ญานี ตันติเลิศอนันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. ทพญ.เมลิสสา จันทรมังกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓. ทพ.อุดม ว่องไวศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๔. ทพญ.กัลยา อินทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๕. ทพญ.กนกพร จันทร์คล้าย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๖. ทพญ.พรพิมล พูนศรัทธา มหาวิทยาลัยศรีนคิรนทรวิโรฒ

๗. ทพ.ธีรภัทร รัตนไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • มูลนิธิฯ ขอพระราชทานรางวัลที่ระลึกให้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ให้การสนับสนุนกิจการมูลนิธิฯ ๗ มหาวิทยาลัย ดังนี้.-

๑. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๔. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๕. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๖. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๗. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • มูลนิธิฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิท่านท้าวมหาพรหม (โรงแรมเอราวัณ) ร่วมกับตระกูล YONG แห่งไต้หวัน พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ทันตแพทย์ ๖ สถาบันการศึกษา ดังนี้.-

๑. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ทุน

๒. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑ ทุน

๓. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน

๔. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑ ทุน

๕. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๑ ทุน

๖. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๑ ทุน

 • จัดพิมพ์หนังสือเทิดพระเกียรติ “สมเด็จฯ พระบรมราชชนก กับ การแพทย์” ปี ๒๕๕๐ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม
 • จัดพิมพ์พระราชประวัติสมเด็จพระมหิลตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม


งานด้านศาสนา

 • มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จัดทำโครงการสืบสานพระพุทธศาสนาพัฒนาศักยภาพศาสนทายาท ให้ศึกษาในระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

โดยให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่พระภิกษุสามเณร ๑๓ ทุนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาท)

ระดับปริญญาโท

จำนวน ๒ ทุนๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท มอบให้พระสุรสิทธิ์ วิสารโท วัดปทุมรังษี กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ รับทุนสาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พระมหาวิชาญ ธมฺมปญฺโญ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร รับทุนสาขาจิตวิทยาแนะแนวที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิต กรุงเทพมหานคร

ระดับปริญญาเอก

จำนวน ๑ ทุนๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท มอบให้พระมหาภักดี มหพฺพโล วัดบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร รับทุนสาขาวิชาบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

งานด้านสาธารณกุศล

 • จัดทำถุงยังชีพ ๒๐๐ ถุง (ถุงผ้าลายดิบมีชื่อและตรามูลนิธิฯ แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสพอุทกภัยต่างจังหวัด
 • มูลนิธิฯ ได้ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล กองทุน ก.ว. เนื่องในวโรกาสครบพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • มูลนิธิฯ ได้ร่วมบริจาค เงินในวันศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อสมทบทุนสร้างตึก ๑๖ ชั้น เพื่อพระภิกษุสามเณร
 • ทำพิธีเทอดพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินีถวายพานพุ่ม เงิน- ทอง ร่วมกับเขตปทุมวัน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 • ถวายพวงมาลาในงานวันมหิดลเพื่อเทอดพระเกียรติ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๐ (ในวันมหิดล) ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ณ โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก