กิจกรรมมูลนิธิฯ ในรอบปี 2551

งานรักษาพยาบาล

 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. ในปี ๒๕๕๑ และอนุมัติให้ใช้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีแผนการดำเนินงานตามแนวที่ปฏิบัติคือกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลกระบี่ โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช
 • สนับสนุนการสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ มูลนิธิรามาธิบดี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

งานการศึกษา

 • สนับสนุนเพื่อจัดพิมพ์หนังสือเทิดพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๑
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานเพื่อทรงพระราชทานรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณบัณฑิตแพทย์ดีเด่น ๑ รางวัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ นายแพทย์นริศร ลักขณานุรักษ์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิ โดยมี.-ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี, เป็นประธานกรรมการตัดสิน

พระเทพปัญญามุนี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ, เป็นกรรมการตัดสิน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา, เป็นกรรมการตัดสิน

นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ, เป็นกรรมการตัดสิน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการตัดสิน

 • มูลนิธิฯ ขอพระราชทานเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจการมูลนิธิฯ ๕ คน ดังนี้.-

๑. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

๒. นพ.กำพล จินตนาวิลาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๓. นพ.ธีรพงศ์ โตเจริญโชค คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

๔. พญ.ปาณิบุษย์ วงศ์พรหมเมฆ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๕. นพ.อำนวย ศิริโสภา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

 • มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ จัดสรรทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศ จำนวน ๑๙ ทุนๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยสถาบันผู้รับทุนต้องสนับสนุนเงินทุนสมทบอีกทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท สถาบันที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา มีทั้งหมด ๗ มหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้.-

๑. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ทุน

๒. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑ ทุน

๓. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๕ ทุน

๔. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๒ ทุน

๕. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๒ ทุน

๖. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน ๔ ทุน

๗. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน ๒ ทุน

 • มูลนิธิฯ ขอพระราชทานรางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ ทันตแพทย์หญิงสุนิศา เอกมณีนิล จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการคัดเลือกของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี, เป็นประธานกรรมการตัดสิน

พระเทพปัญญามุนี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ, เป็นกรรมการตัดสิน

ศ.พิเศษ ท่านผู้หญิงเพชรา เตชะกัมพุช ผู้ทรงคุณวุฒิ, เป็นกรรมการตัดสิน

ศ.พิเศษ พล.ท.พิศาล เทพสิทธา นายกทันตแพทยสภา, เป็นกรรมการตัดสิน

ผศ.ทพญ.ถวัลยรัตน์ โหละสุต นายกทันตแพทยสมาคมฯ, เป็นกรรมการตัดสิน

ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ผู้ทรงคุณวุฒิ, เป็นกรรมการตัดสิน

 • มูลนิธิฯ ขอพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ทันตแพทย์ ผู้ให้การสนับสนุนกิจการมูลนิธิฯ ๖ คน ดังนี้.-

๑. ทพญ.พรณี พรเวชอำนวย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. ทพญ.นลพรรณ วุฒิวณิช คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓. ทพ.วรายุทธ โชติประกายเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

๔. ทพญ.ธารี จำปีรัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๕. ทพญ.สิริพร วงศ์จิรัฐิติกาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๖. ทพญ.ชณิดา สุภาภรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • มูลนิธิฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ ร่วมกับตระกูล Yong แห่งไต้หวัน พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ทันตแพทย์ ๕ สถาบันการศึกษา ดังนี้.-

๑. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ทุน

๒. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑ ทุน

๓. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน

๔. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑ ทุน

๕. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ๑ ทุน

งานด้านศาสนา

 • มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกจัดทำโครงการสืบสานพระพุทธศาสนาพัฒนาศักยภาพศาสนทายาท ให้ศึกษาในระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ ทุนๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท มอบให้พระมหาภักดี มหพฺพโล วัดบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร รับทุนสาขาวิชาบริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

 • มูลนิธิฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือ “กัลยาณิวัฑฒนกถา” โดยเสด็จพระราชกุศลมอบให้แก่ผู้มาร่วมบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์ ณ มณฑลพิธีวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔–๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

งานด้านสาธารณกุศล

 • จัดทำถุงยังชีพ ๕๐๐ ถุง ( ถุงผ้าลายดิบมีชื่อและตรามูลนิธิฯ แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสพอุทกภัยต่จังหวัดหนองคาย
 • มูลนิธิฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 • มูลนิธิฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา โดยได้จัดนิทรรศการร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก จัดกิจกรรมนวดแผนไทย ตรวจวัดความดัน และจัดจำหน่ายสมุนไพรต่างๆ
 • มูลนิธิฯ ร่วมถวายพวงมาลาในงานวันมหิดลเพื่อเทอดพระเกียรติ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ (ในวันมหิดล) ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ณ โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 • คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่โรงพยาบาลศิริราช
 • มูลนิธิฯ ได้สมทบทุนให้มูลนิธิพระดาบส เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ในโครงการบรรพชาอุปสมบทศิษย์พระดาบส วันที่ ๒๖-๑ มกราคม ๒๕๕๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา