PM 2.5

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การแปลผลดัชนีคุณภาพอากาศและคำแนะนำสำหรับประชาชน

(ใช้วิธีของ The United States Environmental Protection Agency)

ถ้า PM2.5 เกิน 350 ขึ้นไป เครื่องอาจวัดได้ต่ำกว่าค่าที่แท้จริง**ค่าดัชนีเกิน 500 ถือว่าเกินกว่าที่จะรายงานได้

หมายเหตุ

1. กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดมลพิษ ทำงาน ออกกำลังกาย เล่นกีฬา กลางแจ้ง หรือผู้ที่มีโรคภูมิแพ้ ภูมิต้านทานต่ำ ระบบการหายใจ หัวใจ และหลอดเลือดสมอง

2. คำแนะนำในการป้องกันตนเองจากปัญหาหมอกควันในระดับ สีแดง สีม่วง และ สีน้ำตาล

o ควรปิดประตูหน้าต่างบ้านหรืออาคารให้สนิท ไม่ให้อากาศที่มีควันพิษภายนอกเข้าภายในบ้าน

o ห้องที่ไม่ติดเครื่องปรับอากาศสามารถใช้พัดลมได้

o ใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดมีแผ่นกรอง HEPA ที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดห้อง

o หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักและเป็นเวลานาน ๆ

o หากจำเป็นควรใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นควันขนาดเล็กมากได้ เช่น หน้ากากชนิด N95 หรือ FFP2 ส่วนหน้ากากอนามัยธรรมดาไม่สามารถป้องกันฝุ่นละเอียดเข้าสู่ร่างกายได้

กรณีค่า AQHI ที่คำนวณจากค่า PM2.5 เกิน 500

ในบางโอกาสอาจมีระดับมลพิษ PM2.5 เกิน 500 ซึ่งสูงมากๆได้ ประชาชนควรปฏิบัติตัวอย่างไร

 1. ให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำสำหรับ AQHI 301-500 คือระดับอันตราย สีน้ำตาล
 2. ที่สำคัญที่สุดประชาชนทุกกลุ่มควรหลีกเลี่ยงการสูดอากาศที่มีมลพิษสูงเช่นนี้ให้มากที่สุด โดย
    • งดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด
    • อยู่ในบ้านหรืออาคารซึ่งมีห้องที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศชนิดที่มีไส้กรอง HEPA
    • ลดกิจกรรมหรือการออกกำลังกายหนัก ทำกิจกรรมที่เบาๆเท่านั้น
    • หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านจริงๆ ควรใส่หน้ากากชนิด N95 หรือ FFP2
 3. ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ปอด ผู้สูงอายุ เด็ก หญิงมีครรภ์ และอาจรวมถึงคนอ้วนและผู้ป่วยเบาหวานด้วย
 4. สังเกตอาการที่อาจเกิดจากผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพ เช่น แน่นหน้าอก หายใจขัด หอบเหนื่อย เหงื่อออก คลื่นไส้ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หน้ามืด แขนขาชาหรืออ่อนแรง สับสน ซึมลง พูดไม่ชัด ตาพร่ามัว เดินเซ เป็นต้น หากมีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์โรงพยาบาล
 5. ติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้เฝ้าระวังและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม