รายชื่อบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม และ รายชื่อบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ปี 2562

บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ปี ๒๕๖๒

ทันตแพทย์มานพ พงศ์อายุกูล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๓.๖๐

ปัจจุบันปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลตะกั่วป่าได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องและเพื่อนๆ นำเอาหลักธรรมมาปรับใช้ในการเรียนและการทำกิจกรรมตั้งชมรมธนาคารจิตอาสา กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์หมอฟันอาสาเพื่อให้เป็นทันตแพทย์ที่สมบูรณ์แบบของการสร้างนิสัยการเป็นจิตอาสา เพื่อนำความรู้มาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย อาสาช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสและยังได้มีความพยายามสร้างเสริมกิจกรรมให้เกิดความตระหนักในวิชาชีพทันตแพทย์ อย่างเต็มความรู้ความสามารถทั้งต่อตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต

รายชื่อบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ปี ๒๕๖๒

ทพญ.เพ็ญไพฑูรย์ เปรมพาณิชย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.วรัมพร โรจนกิจอำนวย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.อมรจรัส อิทธิอริยวิกุล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพ.อิษฏ์ อัสโสรัตน์กุล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทพ.ชนาธิป ฉัตรพัฒนศิริ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทพ.อรรถพงศ์ ดีดกลิ่น

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทพญ.กมลลักษณ์ ตุรงค์สมบูรณ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น