รายชื่อบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม และ รายชื่อบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม ปี 2562

บัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ปี ๒๕๖๒

เภสัชกรรัตนชัย คิดถูก

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เภสัชศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๓.๘๙

ปัจจุบันปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้มีความสามารถจัดกิจกรรมจิตอาสา เช่นค่ายอาสากล้าดี ค่ายหมอยา ค่ายปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน ให้ความร่วมมือต่อส่วนรวมดีโดยเฉพาะทำงานเป็นทีมและทำงานเป็นระบบ คิดบวกทำงานด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีทักษะทางสังคมที่ดี เพราะเป็นงานให้บริการและบริบาลผู้ป่วยและสาธารณชน เป็นบุคลากรที่มีใจในการให้บริการ มีทักษะทางสังคมที่ดีในการทำงานด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ และร่วมกับชุมชน

รายชื่อบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเยี่ยม ปี ๒๕๖๒

ภกญ.วริษา วรรณอดิศัย

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภกญ.ภคกมล มงคลศรีนิยม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภก.ภาณุภูมิ ฉัตรเฉลิมพันธุ์

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภกญ.ธารณา พานิชวัฒนาเจริญ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภกญ.ณัฐนิชา ปิยะสภา

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภก.สืบพงศ์ โพธิจักร์

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น