รายชื่อบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม และ รายชื่อบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ปี 2562

บัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ปี ๒๕๖๒

นพ.ธิษณะ ประสาทเสรี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลโดยคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๓.๘๔

ปัจจุบันปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบนเป็นแพทย์ผู้ซึ่งมีจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ คำนึงถึงผู้ป่วย มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำการวิจัยในส่วนที่เกิดจากประสบการณ์ตรงในหอผู้ป่วย เรื่อง "อัตราส่วนโดยอ้อมของปริมาตรรังสีส่วนเกิน” ตัวแปรยุคใหม่สำหรับการทำนายผลข้างเคียงทางรังสีจากการใส่แร่สามมิติในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและนำเสนอทางวาจา ในการประชุมสมาคมรังสีรักษาแห่งยุโรป ครั้งที่ ๓๘ (European Society of Radiation Oncology : ESTRO 38) ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี ถือเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีของทวีปยุโรป นำสู่การวางแผนการรักษารูปแบบใหม่ของการใส่แร่สามมิติในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาดูแลผู้ป่วยอย่างจริงจัง สุขใจเมื่อเห็นผู้ป่วยหายและมีสุขภาพดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และประเทศชาติ

รายชื่อบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ปี ๒๕๖๒

พญ.กุลิสรา พลานุภาพ

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.ธัญชนก ชูธรรมสถิตย์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ.สิริมาส ประทุม

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ.ธนพล อนุตรอังกูร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรปวีณ์ ศิริเจริญไทย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

นพ.ธเนศ สายลือนาม

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พญ.วราลี อักษรจินดารัตน์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นพ.สุวทพ บัญญัติเลิศถาวร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นพ.ชยุตพงศ์ วงศ์สถิตวิไลรุ่ง

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

พญ.สุภัสสรา เหลืองจารุ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พญ.ณัฏฐวรรณ อุดมดิเรกลาภ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นพ.พริษฐ์ โพธิ์งาม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา