นิสิตนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษา

ประจำปี 2562

รายชื่อนิสิตนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562

จำนวน 7 ทุน

1. นางสาวยลฤดี เตรียมปราบศึก

ชั้นปีที่ 4

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. นางสาวรุจิรดา โรจน์จินดา

ชั้นปีที่ 6

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. นางสาวกวินนา แก้วพรม

ชั้นปีที่ 4

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. นางสาวพัชรมณฑ์ ครามแสง

ชั้นปีที่ 3

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5. นางสาวธัญลักษณ์ ไชยสิทธิ์

ชั้นปีที่ 6

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. นางสาวกรรณิกา ใสนา

ชั้นปีที่ 6

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

7. นายธวัชชัย ศรีกาญจน์

ชั้นปีที่ 4

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ