นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษา

ประจำปี 2562

รายชื่อนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562

จำนวน 7 ทุน

1. นางสาวสุกัญญา เรืองเดช

ชั้นปีที่ ๒

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. นายธนกฤต เพชรทอง

ชั้นปีที่ ๒

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นางสาวสรีรัศมิ์ พิสิษฐ์อาภาภัศ

ชั้นปีที่ ๒

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. นายวันเฉลิม มีมูซอ

ชั้นปีที่ ๒

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

5. นายสุรชัย สิทธิบดินทร์

ชั้นปีที่ ๕

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. นางสาวทิพกฤตา มหัจฉริยานุศาสน์

ชั้นปีที่ ๒

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. นายกันตพณ นาแสวง

ชั้นปีที่ ๓

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม