นิสิตนักศึกษาแพทยศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษา

ประจำปี 2562

รายชื่อนิสิตนักศึกษาแพทยศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562

จำนวน 12 ทุน

1. นางสาวสรณ์สิริ เลิศสุรัง

ชั้นปีที่ ๒

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. นายประวีณ สิงห์ศักดิ์ศรี

ชั้นปีที่ ๓

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

3. นางสาวอรณัฐ นทีวัชรตระกูล

ชั้นปีที่ ๕

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

4. นางสาวปัทมพร ครองยุติ

ชั้นปีที่ ๔

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. นายณัฐพล เจริญเลิศ

ชั้นปีที่ ๖

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. นายณัฐ ดำรงสุนทรชัย

ชั้นปีที่ ๓

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. นายก้องภพ สุทันติกร

ชั้นปีที่ ๖

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

8. นายธนาธิป จิวัฒนไพบูลย์

ชั้นปีที่ ๒

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9. นางสาวปฐวี ตั้งคติธรรม

ชั้นปีที่ ๖

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

10. นายสหรัฐ เหลี่ยมเพ็ง

ชั้นปีที่ ๓

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า

11. นางสาวเกษราภรณ์ เกษศรีรัตน์

ชั้นปีที่ ๓

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

12. นางสาวอัครภา อดิเรก

ชั้นปีที่ ๔

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา